trzymanie za ręce modlitwa

Kościół pełen Ducha

Kościół bez Ducha Bożego jest tylko organizacją, a jego misja – propagandą. Bez Ducha Świętego nie byłoby kościoła ani życia chrześcijańskiego i nie byłoby nas chrześcijan…

Kim jest Duch?

Duch Święty jest Bogiem. Nie jest On jakąś bezosobową mocą, energią Bożą, nie jest tylko działaniem Bożym, ale jest Osobą Boską. Duch Święty to najbardziej tajemnicza Osoba Trójcy Świętej. Posiada przymioty, które są przymiotami Boga

Jaka jest jego rola?

Przekonywanie o grzesznym stanie człowieka, jego duchowej potrzebie i o konsekwencjach grzesznego stanu jest funkcją Ducha Świętego. On prowadzi do jedności z Ojcem i Chrystusem. Duch Święty prowadzi dzieci Boże oraz wstawia się za nimi. Jest naszą pomocą, źródłem naszego obdarowania i Bożego Życia oraz sprawcą naszego uświęcenia

Jana 16:8 … gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie

List do Rzymian 8:13-14,26 … jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała – będziecie żyli … albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi … Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami

List do Galatów 5:25 … mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy

Chrzest Duchem Świętym

Chrzest jest zstąpieniem Ducha na wierzącego w Chrystusa, by obdarzyć go charyzmatyczną mocą do służby i świadectwa. Jest wydarzeniem pamiętnym w życiu chrześcijanina oraz jest obdarzeniem mocą przez zmartwychwstałego i wywyższonego Jezusa Chrystusa

Łukasza 3:16 … On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem

Mateusza 7:7 … proście a będzie wam dane, szukajcie a znajdziecie, kołaczcie a będzie wam otworzone

Dzieje Apostolskie 1:8 … Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami … aż po krańce ziemi

Owoce Ducha

Są to narzędzia niezbędne do służby, wzrostu duchowego i prawidłowego funkcjonowania całego kościoła. Owoc Ducha Świętego w nas to: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie ( List do Galatów 5:22 )

Kościół pełen Ducha

Duch Święty jest jedynym czynnikiem napędowym kościoła. Bez Ducha nie ma ani wzrostu duchowego, ani przemiany duchowej. Wszystko co jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania i wzrostu duchowego społeczności chrześcijan, zbór otrzymuje w postaci darów Ducha Świętego

Mateusza 7:16 … poznacie ich po ich owocach

 

Piotr Tomaszewski

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *